search metasound

google metasound

 

metalexicon ® . μεταλεξικόν ®
    words that . λέξεις που το
   metasoud project . metasound project
             uses . χρησιμοποιεί

 

 

acoustic education
See sound education
ακουστική παιδεία
Βλέπε: αγωγή του ήχου

all bow
Sound production totally with bow techniques using one or more sound generating objects
all bow
Ολοκληρωτική παραγωγή ήχου με δοξοτές τεχνικές σε ένα ή περισσότερα ηχογόνα αντικείμενα

aplostra
Greek word for clothes drying rack. It's one of the groups invented original instruments.
απλώστρα
Ένα από τα επινενοημένα αυθεντικά όργανα της ομάδας.

bowlphone
Instrument from different size bowls. Usually we use glass. Played with sticks or bow.
bowlphone
Όργανο από μπολ διαφορετικού μεγέθους. Συνήθως η ομάδα το χρησιμοποιεί με μπακέτες ή δοξάρι.

bower
A performer that uses a bow to activate - in order to make sound -objects from the environment around.
bower
Ένας περφόρμερ που χρησιμοποιεί ένα δοξάρι για να "ενεργοποιήσει" ηχητικά αντικείμενα από το γύρω περιβάλλον.

cultural organology
Cultural study of musical instruments
πολιτισμική οργανολογία
Η πολιτισμική μελέτη των μουσικών οργάνων

concertopedia
A concert that includes many didactic principles. It's understundable for students, drives them to learn by discovering and inspires them , if that is possible.
Κονσερτοπαιδία
Ένα κονσέρτο που εφαρμόζει πολλές διδακτικές αρχές. Είναι κατανοητό από τους εκπαιδευόμενους, τους ωθεί στην ανακαλυπτική μάθηση και τους εμπνέει αν είναι δυνατό.

cosmic aplostra
See Aplostra
κοσμική απλώστρα
Δες "απλώστρα"

dedigitaligation
We call like that a procedure that a digital issue passes, comes in to analog life.
αποψηφιοποίηση
Μια διαδικασία κατά την οποία ένα ψηφιακό διακύβευμα, περνάει, εισέρχεται στην αναλογική ζωή

echologium
A diary about sound. A blog dedicated to sound.
ηχολόγιο
Ένα ηχητικό ημερολόγιο. Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στον ήχο.

 

echology
A beloved word to describe the study of sociocultural dimensions of
sound. ("echo-" declares "sound") from greek "ήχος".
ηχολογία
Μια αγαπημένη λέξη για να περιγράψει τη μελέτη των κοινωνικοπολιτισμικών διαστάσεων του ήχου.

echopedia
See: sound education
ηχοπαιδεία - ηχοπαίδεια
Δες: Αγωγή του Ήχου

 

sound agogics
See: sound education
ηχητική αγωγή
Δες: Αγωγή του ήχου

echopedagogics
See: sound education
ηχοπαιδαγωγική
Δες: Αγωγή του ήχου

 

sound pedagogy
See: sound education
ηχητική παιδαγωγία
Δες: Αγωγή του ήχου

 

edulation
Educational Installation. An installation that can be used for educational purposes.
edulation
Εκπαιδευτική (educational) εγκατάσταση (installation). Μια εγκατάσταση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

environmentalphone
A music instrument of the group that bases it's sound result at environment's sounds
περιβαλλοντόφωνο
Μουσικό όργανο της ομάδας που βασίζει το ηχητικό του αποτέλεσμα στους ήχους του περιβάλλοντος.

homemade instruments orchestra
A music instrument of the group that bases it's sound result at environment's sounds
Ορχήστρα Αυτοσχέδιων Μουσικών Οργάνων
Μουσικό όργανο της ομάδας που βασίζει το ηχητικό του αποτέλεσμα στους ήχους του περιβάλλοντος.

human software
We use to call like that the result of a human activity that has the characteristics of software and programmed actions but has nothing to do with a computer. It's not about the creation of a program but a result composed from mental procedures that look like a program's outcomes.
ανθρώπινο λογισμικό
Αποκαλούμε έτσι ένα αποτέλεσμα με τα χαρακτηριστικά του λογισμικού και του προγραμματισμού που παρήχθηκε από την ανθρώπινη σκέψη (όχι από τον υπολογιστή). Δεν πρόκειται για την δημιουργία ενός προγράμματος αλλά για το αποτέλεσμα που γεννήθηκε από σκέψεις που λειτούργησαν ως πρόγραμμα.

 

hybridiophone
We use to call like this an instrument that embodies two ore more from the known categories of instruments; aerophones, chordophones, membranophones, idiophones, electrophones. A classic examble is a snare with strings, witch is a membranophone and a chordophone at the same time.
υβριδιόφωνο
Αποκαλούμε έτσι ένα μ
ουσικό όργανο που ενσωματώνει δύο ή περισσότερες κατηγορίες από τις γνωστές: αερόφωνο, χορδόφωνο, μεμβρανόφωνο, ιδιόφωνο, ηλεκτρόφωνο. Π.χ. το ταμπούρο με χορδές είναι ταυτόχρονα χορδόφωνο και μεμβρανόφωνο.

hybrid thechnique
A mixed technique, that includes two or more simple techniques. Par example, beating with sticks and the use of bow at the same time
υβριδική τεχνική
Μικτή οργανοπαικτική τεχνική αποτελούμενη από δύο τεχνικές. Για παράδειγμα κρούση και δοξαριά σε ταυτόχρονη χρήση.

 

hyperinstruments
Echogenetic objects and music instruments that surpass normal human body's dimensions. In order to by played giant adapts need, such as devices that expand human body, vehicles, e.t.c.
υπερόργανα
Ηχογόνα αντικείμενα και μουσικά όργανα που υπερβαίνουν τις φυσιολογικές ανθρώπινες διαστάσεις. Για να παιχτούν χρειάζονται υπέρμετρες προσαρμογές, χρήση συσκευών που προεκτείνουν το ανθρώπινο σώμα, μεταφορικά μέσα κ.λπ.

instrumentarioum
All the instruments.
Instrument means (greek) organ, so "organarium" maybe is another word for the same use.
ινστρουμεντάριο
Όλα τα όργανα .Eνδεχομένως ο όρος να μπορεί να αποδοθεί ως "οργανάριο" (organarium) ή να παραμείνει στο αμετάφραστο.

 

improvised idiophones
(custom made idiophones)

Idiophones made improvised.
αυτοσχέδια ιδιόφωνα
Ιδιόφωνα που δημιουργούνται αυτοσχέδια.

knifephone
Polyphinic Music Instrument of hte Group, from tuned knives.
μαχαιρόφωνο
Πολυφωνικό Μουσικό όργανο της ομάδας από χωρδισμένα μαχαίρια.

 

lexitopia
The place of lexis (words). Name of a project that tries to construct a country, a state of words that apart the thematic content of it. The place that project tries to construct is the place of music and sound instruments.
λεξιτοπία
Ο τόπος των λέξεων. Όνομα project που προσπαθεί να "χτίσει" μια χώρα με τις λέξεις που συγκεντρώνει το περιεχόμενο της χώρας. Η χώρα που επιχειρείται να δομηθεί στο συγκεκριμένο project είναι η χώρα των μουσικών και ηχητικών οργάνων.

media instruments
Media (radio, t.v., recordings e.t.c.) used as musical instruments
μεσικά όργανα
Η χρήση μέσων επικοινωνίας (ραδιόφωνο, ηχογραφήσεις, τηλεόραση κλπ.) ως μουσικά όργανα.

medianoia
A project's name that means intellect (greek: dianoia) through media. The mediated perception of the world.
medianoia
Όνομα project που εννοει την διάνοια (dianoia) διαμέσου των μέσων (media). Η πρόσληψη του κόσμου διαμεσολαβημένη.

 

mediophones
Music Instruments made from media
μεσόφωνα
Μουσικά όργανα κατασκευασμένα από μέσα επικοινωνίας

 

metasound
For our project, is a reflective sound; a sound that talks about sound; a sound organized in a way that talks about cultural nature of sound...
μεταήχος
Για την ομάδα, είναι ένας αυτοαναφορικός ήχος: ένας ήχος που μιλάει για τον ήχο: ένς ήχος οργανωμένος έτσι ώστε να σχολιάζει την πολιτισμική φύση του ήχου...

 

metavoice
A project's title that refers to a voice that talks about a voice!!! AN element of voice that in a way acts reflective on the cultural dimension of voice.
μεταφωνή
Όνομα ενός project σύμφωνα με το οποίο πρόκειται για μια φωνή που μιλάει για τη φωνή. Ένα στοιχείο φωνής, που με κάποιο τρόπο λειτουργεί αυτοαναφορικά για την πολιτισμική διάσταση της φωνής.

 

museum of homemade instruments
First museum of Homemade Musical Instruments established at Proti Serron, Greece, May of 2009.
Μουσείο Αυτοσχέδιων Μουσικών Οργάνων
Το πρώτο μουσείο με αυτοσχέδια όργανα, δημιουργήθηκε στην Πρώτη Σερρών τον Μάϊο του 2009.

n.e.c.
non-electrified-computers

Inspired from the absence of electricity at projects instruments, that also continue their functions under "programmed" conditions, this term was invented to describe devises, procedures, conditions, that computing culture exists, without any electricity.
n.e.c.
υπολογιστές χωρίς ρεύμα

Με αφορμή την απουσία ρεύματος στα όργανα του project, που, όμως, εξακολουθούν να λειτουργούν μέ συνθήκες "προγραμματιστικές", ο όρος αυτός επινοήθηκε για να περιγράψει συσκευές, διαδικασίες, καταστάσεις, όπου υπάρχει πληροφορική κουλτούρα χωρίς την παρουσία ηλεκτρισμού.

n.i.al.
no instruments allowed

Title of an educational workshop. Participants have to express their musicality without any use of conventionan music instruments.
Δ.Ε.Ο.
δεν επιτρέπονται όργανα
Όνομα Project εκπαιδευτικού εργαστηρίου. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τη μουσικότητά τους χωρίς τη χρήση συμβατικών μουσικών οργάνων.

Mr Harry's metainstruments
Improvised instruments made from music instruments. An educational installation of the group, dedicated to Harry Partch
τα μεταόργανα του Κυρίου Χάρυ
Αυτοσχέδια όργανα φτιαγμένα από μουσικά όργανα. Μια εκπαιδευτική εγκατάσταση της ομάδας αφιερωμένη στον Harry Partch

Mr John's stand
A music stand that plays music. Musician read the tune from a score placed on a musical instrument. This inversion of roles - from an educational installation of metasound project - is dedicated to John Cage.
Το αναλόγιο του Κυρίου John
Ένα αναλόγιο που παίζει μουσική από μια παρτιτούρα στηριγμένη σε ένα μουσικό όργανο. Η αντιστροφή ρόλων - μια εκπαιδευτική εγκατάσταση του project - αφιερώνεται στον John Cage.

 

other
Statistical term for a category of things that cannot be included in any of the prepared categories of a board, table, diagram e.t.c.
άδερ
Στατιστικός όρος για την κατηγορία πραγμάτων που δεν μπορεί να ενταχτεί στις προβλεπόμενες κατηγορίες ενός πίνακα - διαγράμματος.

organological improvisation
Improvisation during instrument construction, combination of techniques, ways of construction and instrument mechanisms to provide something new and improvised.
οργανολογικός (οργανογνωστικός) αυτοσχεδιασμός
Αυτοσχεδιασμός κατά την οργανοκατασκευή, συνδυασμός τεχνικών, τρόπων κατασκευής και μηχανισμών των οργάνων για την κατασκευή κάτι νέου και αυτοσχέδιου.

 

organotopia
Name of a project to describe the imaginary land of instruments. It's about a country that bases all its content on organological principles and constructions. It's an imaginary construction centered on real origins from instrument making and echogenesis.

οργανοτοπία
Ο φανταστικός τόπος των οργάνων. Όνομα project που στοχεύει να δομήσει μια χώρα βασισμένη σε οργανολογικές αρχές και κατασκευές. Είναι ένα φαντασιακό κατασκεύασμα δομημένο σε πραγματικές αρχές οργανοκατασκευής και ηχογένεσης.

other music
Music that cannot be included in usual categories (on boards, tables e.t.c.). If this music becomes a category, another word must be invented to describe what's "other"...
μουσική άδερ
Η μουσική που δεν μπορεί να ενταχτεί στις συνήθεις κατηγοριοποιήσεις. Αν η μουσική αυτή θεωρηθεί ως κατηγορία, θα πρέπει να επινοηθεί μια άλλη λέξη για να καλύπτει ό,τι τώρα θα αποτελεί το "άλλο" (other).

 

padou
Rhythm of the group. with very quick, similar in volume and timbre beats, that shape measures relatively by luck and improvisation
παντού
Ρυθμός της ομάδας, με πολύ γρήγορα όμοια σε ένταση και χροιά χτυπήματα, όπου τα μέτρα προκύπτουν με σχετική τυχαιότητα και αυτοσχεδιασμό

 

pan gloub
Melodic percussion instrument of the group, that uses a pan and sound like "gloub"...
pan gloub
Μελωδικό κρουστό όργανο της ομάδας που χρησιμοποιεί ένα ταψί και ηχεί περίπου σαν "γκλούμπ"...

 

pneusikroustostos tubes
Tubes that produce sound by hitting them (krousis) and the pitch depends from the length and the inside air (pneusis).

πνευσίκρουστοι σωλήνες
Σωλήνες που παράγουν ήχο με την κρούση (κρουστοί) αλλά η τονικότητα εξαρτάται από το μήκος τους και τον περιεχόμενο αέρα (πνευστοί).

popular Improvised instruments
We use to call "popular" all the Improvised instruments that we find in traditions, in common use, from all over the eras, old and new.
λαϊκά αυτοσχέδια όργανα
Ονομάζουμε έτσι τα αυτοσχέδια όργανα που είναι ευρέως διαδεδομένα παραδοσιακά, απ' όλο τον κόσμο, παλιά και νέα.

 

semiotopia
Name of a metasound project, that describes a place (-topia) of signs (semios). Based an a collection of signs, mainly visual.
σημειοτοπία
Η χώρα των σημείων. Όνομα project που βασίζεται στην έκθεση συμβόλων και σημείων κυρίως οπτικών.

signspaces
See: semiotopia
σημειοτοπία
Η χώρα των σημείων. Όνομα project που βασίζεται στην έκθεση συμβόλων και σημείων κυρίως οπτικών.

SMS Drama
Performance with actors, that play a scenario based on the form and functions of SMS.
SMS Θέατρο
Δρώμενο με ηθοποιούς, του οποίου το σενάριο βασίζεται στη μορφή και τις λειτουργίες των γραπτών μηνυμάτων των κινητών τηλεφώνων.

 

sound education
Education of Music and Sound
αγωγή του ήχου
Η εκπαίδευση για τον ήχο και τη μουσική

 

Pedagogics of Sound
See: sound education
Παιδαγωγική του ήχου
Δες: Αγωγή του ήχου

 

sound identification
A "deep" exploration, with many techniques and approaches of sounding abilities of an object, material body, music instrument e.t.c.
ηχητική ταυτοποίηση
Η εξερεύνηση σε βάθος με πολλές τεχνικές και προσεγγίσεις των ηχητικών δυνατοτήτων ενός αντικειμένου, σώματος, μουσικού οργάνου κ.λπ.

Sj - sound Jockey
Α Sound Jockey is a person who selects and plays with sounds for an audience
sound Jockey
;Ένα άτομο που διαλέγει και παίζει ήχους για ένα κοινό.

soundpedia
See: sound education
ηχοπαιδεία - ηχοπαίδεια
Δες: Αγωγή του Ήχου

 

space monochord
Music instrument of metasound group project constructed from one single string big as much as a room, played with a bow.
χωρικό μονόχορδο
Μουσικό όργανο της ομάδας που αποτελείται από μια χορδή διαστάσεων μεγέθους δωματίου, που παίζεται με δοξάρι.

 

wordspace
See "lexitopia"
λεξιτοπία
Ο τόπος των λέξεων. Όνομα project που προσπαθεί να "χτίσει" μια χώρα με τις λέξεις που συγκεντρώνει το περιεχόμενο της χώρας. Η χώρα που επιχειρείται να δομηθεί στο συγκεκριμένο project είναι η χώρα των μουσικών και ηχητικών οργάνων.

 

workpage
A web page as "work", like "home page" is a page as "home".
εργοσελίδα
Κατ΄ αναλογία με την οικοσελίδα (homepage) είναι η σελίδα εργασίας.
 
 

 

 

 

 

 

    |    project developed by Dimitris Sarris  |  this page was last updated at 22/04/2011 |    pageloads since '08 | report a broken link  | metasound.gr overview |
Copyrighted Material © 2007-2010 Dimitris Sarris - Metasound Group Project